Skip to main content
Algemeen

PR|CIE LEAKS… ‘t Laaikt

By 14 april 2011No Comments

Na het legendarische lekken van het watermolenmeisje, u heeft daar via deze site kennis kunnen nemen, liggen nu uiterst gevoelige documenten op straat. Een tot op heden onbekende persoon heeft namelijk twee belangrijke verslagen gelekt. Het betreft hier een jaarverslag van BV LeCoMa uit 2009 en een van, de opvolger van BV LeCoMa, St. JoLeMa & Co, van zeer recente datum: 1 april 2011. Na een telefoontje met de kersverse voorzitter van St. JoLeMa & Co, Cor Brüggenwirth, werd duidelijk dat de preses er opmerkelijk luchtig onder bleef en de PR|CIE site toestond deze verslagen in extenso te publiceren.  “Maar, als u het niet erg vindt, ga ik nu weer verder met feestvieren, want ik ben vandaag jarig en heb de hele hut vol volk zitten. “

Verslag Jaarvergadering BV LeCoMa d.d. 18 september 2009

 Aanwezig: Le Co Ma

 Agenda:

1.            Opening door de voorzitter

2.            Begroeting van de voorzitter door de leden

3.            Uitreiking Keu van Verdienste aan Co

4.            Afscheid Co

5.            Ballotage nieuwe leden

6.            Opstellen draaiboek introductie nieuwe aanwas

7.            Terugblik toernooien, demonstratiepartijen en financiën.

8.            Terugblik activiteiten 2008

9.            Activiteiten

10.          Plannen jaarvergadering 2010

11.          Rondvraag

12.          Sluiting door de voorzitter

13.          Dankwoord aan de voorzitter door de leden voor het leiden van de vergadering

14.          Zingen van het lied Niet Pikeren of Masseren en daarna het Clublied: De vlag hoog in top voor BV LeCoMa Hop Hop Hop.

 1.            De voorzitter heet allen welkom en spreekt de hoop uit dat het een vruchtbare vergadering gaat worden.

2.            De voorzitter wordt begroet door de leden. De voorzitter groet hen terug.

3.            Met een kleine maar plechtige ceremonie krijgt lid Co uit handen van de voorzitter de Gouden Keu van Verdienste overhandigd. Co straalt en is duidelijk (eveneens) verguld met de warme en kameraadschappelijke geste die illustratief is voor de sfeer binnen deze bijzondere Biljartvereniging. De dames, die deze vergadering ook allen acte de presence geven, bieden Co een vet cool lederen foedraal (mét opscriptie!) voor de keu aan.

4.            Na zo’n indrukwekkende gebeurtenis, is er een, zo mogelijk, nog emotioneler moment: het afscheid van Co. Want Co stopt met de actieve biljartsport. Hij blijft echter wel oproepbaar voor de grote internationale toernooien.  De dames hebben voor Co twee prachtig geborduurde kussens. De afbeeldingen in kruissteek tonen twee legendarische momenten a: het winnen van het eerste WK in Santiago de Composthoop en de 24-uur van Ubocht over Worms. Co mag tevens zijn, van clubwege verstrekte, wedstrijdhandschoen houden. Voor mevrouw Co  is er een fleurige verrassing welke haar zaterdag wordt overhandigd.

5.            Vanwege het stoppen van Co is aanvulling van het team zeer gewenst. Besproken wordt of de (gebleekte) sterspeler Le van de Jozeve Watjes ingelijfd kan worden. Deze optie wordt met kracht terzijde geworpen. Niet omdat hij het niveau niet zou aankunnen, maar gewoon omdat ie niet bij het team past. (Wel zal op zaterdag een verzoenend gebaar jegens De Jozeve Watjes worden gemaakt.) Een betere optie is de heren St en Jo, voorlopig op amateurbasis, toe te laten.  Aldus wordt besloten. Voordeel is dat het nieuw te vormen team dan, evenals het wedstrijdteam van De Jozeve Watjes, bestaat uit vier spelers. En hiermee komt aan de jarenlange scheve verhouding tussen de twee teams definitief een einde. Beide spelers hebben geen verplichtingen bij andere verenigingen, dus kunnen direct en transfervrij toetreden tot de nieuwe vereniging St. JoLeMa & Co. Het clublied zal een kleine wijzing moeten ondergaan. Dat wordt dan: De vlag hoog in top voor St. JoLeMa & Co Hop Hop Hop. De dames van de nieuwe leden krijgen ter verwelkoming een uniek en kunstzinnig vormgegeven boeket lang houdbare bloemen.

6.            Draaiboek introductie nieuwe aanwas: St en Jo treden, na een eenvoudig welkomstwoord door de voorzitter of iemand anders van de vereniging, op zaterdag 19 september toe tot de gelederen. Hierbij worden geen liederen gezongen, maar wel wordt drie keer met de wijsvinger vertikaal op de lippen “Sssssst” gedaan.

7.            De toernooien van 2008 werden alle winnend afgesloten en de demonstratiewedstrijden brachten een aanzienlijke som gelds in de la van de verenigingskas. De penningmeester glundert en zijn wangen glimmen als perfect opgewreven ballen. De bonussen voor de spelers zullen daarom ook het komende jaar weer excessief zijn en in geen enkele verhouding staan tot de geleverde prestatie. Iets dat overigens niet vreemd is bij een bonus en die de leden van St. JoLeMa & Co binnen afzienbare tijd tot Biljardairs zal maken.

8.            De activiteiten van 2008 brachten eveneens veel geld op. Één activiteit wordt er kort uitgelicht: de benefietactie voor het Goede Doel. Dankzij het BV LeCoMa-zuipfestijn op Rialtobrug in Venetië werd een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de liquiditeit van een Goed Doel dat om belastingtechnische reden anoniem wenst te blijven.

9.            Wat betreft activiteiten valt te melden dat tussen kerst en nieuw het NIX& weer op de agenda staat. Op nieuwjaarsdag is het traditionele keuke poetsen en daags na Aswoensdag beginnen de Pommeranzige Dagen alweer. Een erg druk programma, waaraan later nog eens twee nieuwe activiteiten worden toegevoegd: het St. JoLeMaLALA (biljarten op de Carambolero) en het Talibandstoten (biljarten in een zandbak)  Overigens lopen hierover nog onderhandelingen met het Cultuurcentrum. De eerste afspraak is al drie keer verzet en bij de overige negen bijeenkomsten was de deur op slot.

10.          De jaarvergadering van 2010 vindt plaats tijdens het PR|CIE-weekend van dat jaar.

11.          Niemand heeft iets voor de Rondvraag

12.          Plechtig sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdragen.

13.          De aanwezigen danken de voorzitter voor de perfecte en eloquente wijze waarop hij deze vergadering heeft geleid.

14.          Tot slot wordt eerst het lied Niet Pikeren en Masseren (Nee, dat doen wij niet Holadiejé) aangeheven en daarna, voor de laatste keer, het BV LeCoMa lied, direct gevolgd door het nieuwe St. JoLeMa & Co lied.

 Na afloop van de vergadering wordt er nog wat free style gebiljart (Tote Los Banden), waarbij het de kunst is juist geen caramboles te maken en al zeker niet over de rooie.

Nadat de zoemer van de ballendispenser heeft geklonken gaan de vergaderden uiteen, in de wetenschap dat ’s anderendaags de nieuwe leden worden geïnstalleerd en nog allerlei andere belangrijke zaken de revue zullen passeren.

Voor verslag: Piet van Acquit 

 Verslag Jaarvergadering St JoLeMa & Co d.d. 1 april 2011

 Aanwezig: St Jo Le Ma & Co

Agenda

Opening door de voorzitter

 1. Begroeting van de voorzitter door de leden
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Verslag vorige Jaarvergadering d.d. 18 september 2009
 4. Terugblik activiteiten 2009 en 2010
 5. Nieuwe activiteiten
 6. Plannen Jaarvergadering  2012
 7. Rondvraag
 8. Sluiting van de Jaarvergadering door de voorzitter
 9. Dankwoord aan de voorzitter voor het leiden van de vergadering
 10. Zingen van het lied Niet Pikeren of Masseren en daarna, als afsluiting het nieuwe clublied: De vlag hoog in top voor St JoLeMa & Co Hop Hop Hop!

 1. Opening door de voorzitter

Bij acclamatie wordt Co het voorzitterschap van St JoLeMa & Co toegekend. Co is verguld, in zijn nopjes en gröts op de eer die hem te beurt valt. Op het biljartvakblad De Ballen zweert hij het voorzitterschap naar eer en geweten en met de beste bedoelingen uit te voeren. De keu van verdienste, – hem in  2009 op plechtige wijze overhandigd – dient als voorzittershamer.

 2. Begroeting van de voorzitter door de leden

De leden, die een voor een gaan staan, begroeten de voorzitter op de reglementair voorgeschreven wijze: de achterzijde van keu,rustend op de vloer van het vergaderlokaal naast de linkervoet, wordt met de rechterhand – de rechterduim omhoog – omklemd en in een hoek van zestig graden naar rechts gepositioneerd,dit alles terwijl het lichaam soepel naar links neigt en op het gelaat een achteloze glimlach waarneembaar is.

De voorzitter groet elk lid, na deze exercitie, terug met de woorden: “De Ballen!”

Hierna kan de vergadering een aanvang nemen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

 • De mededeling dat het weer deze dag bijzonder aangenaam te noemen is wordt met een staande ovatie luidkeels ter kennisgeving aangenomen.
 • Ook de mededelingen omtrent de nieuwe wedstrijdballen (nog ronder), het pommeransvoorschrift (driemaal tegen de klok in en eenmaal met de klok mee) en het verbod op carambole steroïde passeren moeiteloos.
 • Het nieuwe wedstrijdtenue is , inclusief passend hoofddeksel, klaar!
 • Vanwege de enorme berg post, hoofdzakelijk bestaande uit loftuitingen en sponsorbijdragen, wordt besloten om van dit agendapunt een actiepunt te maken en hiermee de I.D.T.-commissie (In De Tès) te belasten. Op de volgende jaarvergadering wordt door de voorzitter van de I.D.T.-Commissie, Le, verslag gedaan.

4. Verslag vorige Jaarvergadering d.d. 18 september 2009

De vorige vergadering stond grotendeels in het teken van het afscheid van de actieve biljartsport van Co. Het werd een geweldig feest, waarbij geen onvertogen woord viel en de drank rijkelijk vloeide.  Inmiddels valt te constateren dat de nieuwe leden St en Jo een aanwinst zijn, die het plichtmatig verliezen van de Jozeve Watjes tot in extremis beheersen. Beiden krijgen daarom uit handen van hun voorzitter de membership accreditatie kaart, waarmee ze gratis toegang hebben tot de grootste nationale en internationale toernooien, alsook het toernooi van Ivoorkust dat eens per kwart eeuw plaatsvindt en na het echec van 1990 – waarbij o.a. het element Talibandstoten werd toegevoegd – wacht op een opvolger van het team uit San Marino. Dit team bakte er niets van met een gemiddelde van 3 op 100, maar was wel het enige dat, door een plots opstekende tropische storm, aan spelen toekwam.

 5. Terugblik activiteiten 2009 en 2010

Na de laatste jaarvergadering heeft een groot aantal activiteiten plaatsgevonden. De lijsten met gemiddelden zijn te bezichtigen in het spelershome. Daar zijn ook de meest recente foto’s te bekijken en, zo men wenst, bij te bestellen.  Voorzitter Co memoreert aan met midwintertoernooi in Paaseik, met een glansrol voor St, die maar liefst achtmaal zijn directe tegenstander wist te raken. Met de puntbal. Ook Jo deed het niet onverdienstelijk, maar werd uit de einduitslag verwijderd vanwege een onhandige manoeuvre, waarbij hij met zijn keu een blad bier (Het sorry Cheyenne, mocht niet baten.) bestemd voor de Jozeve Watjes naar de gallemiezen  hielp.

Vanwege het zinken van èn de Borejas èn de Verwondering en het ontbreken, vanwege de kredietcrisis, van een uitnodiging voor het spelen van demonstratiepartijen aan boord van een luxe cruiseschip is besloten een jaarlijkse bingo- en/of kienavond te houden. De eerste bingo- en/of kienavond vond plaats op 31 december in ’t Trefpunt. Vanaf middernacht was iedereen welkom, maar vanwege het afsteken van allerlei vuurwerk, onder andere door een Chinees echtpaar en hun talloze verwanten, iets verderop in de straat, konden de deelnemers nauwelijks horen welke nummers er getrokken werden door Tonnie Biernands. De bingo- en/of kienavond zal, bij aanblijvend gebrek aan lucratieve demonstratiepartijen  voortaan plaatsvinden op Eerste Kerstdag, het inschrijfgeld bedraagt 11 Piek, vooraf te voldoen.

 6. Nieuwe activiteiten

 • Om de biljartsport, en meer in het bijzonder St JoLeMa & Co, te promoten wordt gestart met een jeugdcompetitie. Kinderen en kleinkinderen van St JoLeMa & Co worden middels een wekelijks trainingsprogramma voorbereid op een biljartcarrière. Het begint heel speels, maar al snel zal op Spartaanse wijze, onder leiding van Dirk Aspers en Raymond Keu Le Mans,  het jeugdig grut voorbereid worden op de keiharde wereld die biljart heet.
 • De Barbe-Keu is dit jaar op Doodleday. (Vullen jullie allemaal het online frommuliertje in? A.u.b. & Z.sm.?)
 • De uitgave van een maandblad, VAN BIL  J ART, is uitgesteld. Hoofdredacteur, Piet van Acquit, laat weten dat eind maart, begin april 2012, het nulnummer zal verschijnen.  Het maandblad, meer een glossy magazine dat op geen (biljart)tafel mag ontbreken, houdt het midden tussen een lifestyle magazine met human interest items over allerlei weetjes over die uiterst sexy, keiharde, sport:biljart.  De toon is luchtig en de fotografie pikant.

 7. Plannen jaarvergadering 2012

De jaarvergadering van 2012 vindt plaats tijdens het PR|CIE Weekend van dat jaar.

8.Rondvraag

St: Waarom verliezen wij alleen maar van de jozeve Watjes?

Antwoord: Omdat zij onze enige tegenstander zijn.

Jo: Kunnen we ook andere tegenstanders uitnodigen om tegen te spelen?

Antwoord: Nee. Het reglement voorziet hierin niet.

Le: Iemand nog een snaque? Nu zijn ze nog warm!

Antwoord: Hier mi die schaol!

Ma: Wil iedereen zorgvuldig omgaan met de accreditatiepassen?

Antwoord: Ja, ja, ja.

Co: Denken jullie nog aan je tenue en maken jullie het ten schande?

Antwoord: Ja, daar denken wij aan en nee, dat doen wij niet!

 9. Sluiting van de Jaarvergadering door de voorzitter

Voorzitter Co sluit de vergadering door met de achterkant van zijn keu driemaal fors op de vloer van het vergaderlokaal te stoten. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt allen uit een welverdiende consumptie te nuttigen op zijn nieuwe functie. Co heeft ook nog een cadeau voor de leider van de Jozeve Watjes. De voorzitter laat er zorg voor dragen dat de heer Van Osch dit geschenk op korte termijn wordt overhandigd.

10. Dankwoord aan de voorzitter voor het leiden van de vergadering

Omstandig bedanken de leden voorzitter Co en kussen, onder andere, diens, in sandalen gestoken, voeten.

 11.Zingen van het lied Niet Pikeren of Masseren en daarna, als afsluiting het nieuwe clublied: De vlag hoog in top voor St JoLeMa & Co Hop Hop Hop!

Welluidend, uiterst muzikaal en emotioneel komt een einde aan deze jaarvergadering van St JoLeMa & Co.

Conclusie:Er is veel bereikt, maar de ambitie reikt verder. St JoLeMa & Co gaat de uitdaging aan!

De Ballen!

 Verslag: A. de Keu-Slager.

Leave a Reply